Disclaimer

Deze website is een uitgave van Salon Bertine

Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Salon Bertine kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Salon Bertine garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. Salon Bertine streeft naar permanente toegankelijkheid van de website.

Niettemin behoudt Salon Bertine zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Salon Bertine en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Salon Bertine wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.